Karya Ilmiah: Abd. Jamil, Dr., S.H., M.H.

Jurnal Luar: