Karya Ilmiah Nurmalita Ayuningtyas Harahap, SH., MH

JURNAL